Termeni si Conditii

Prezentele Condiţii Generale de Afaceri stabilesc cadrul juridic general în care se va desfaşura relaţia dintre EDITURA ARTISTI CARE PICTEAZA CU GURA SI PICIORUL S.R.L., (denumită în continuare APGP) şi Clienți.
Condiţiile Generale de Afaceri sunt obligatorii pentru parţi şi au valoare de contract cadru.

 1. DEFINIŢII
  În scopul prezentului Contract şi dacă contextul nu impune altfel, cuvintele şi expresiile vor avea sensurile specificate mai jos:
  a) Bancă – instituția financiară care execută operații de plată și de credit.
  b) Card Bancar (Cardul) – instrument de plată emis de Bancă la cererea Clientului (posesorul de card) în scopul efectuarii Tranzacțiilor cu Cardul, prin care Clientul are acces la disponibilitățile bănești proprii din Contul Bancar.
  c) Client – înseamnă persoana fizică sau juridicâ care este de acord să participe în cadrul campaniilor de transmitere prin poștă a materialelelor de prezentare ale APGP.
  d) Cont Bancar (Contul) – contul în care sunt evidențiate după caz, disponibilitățile bănești ale Clientului și/sau sumele puse de Bancă la dispoziția acestuia, utilizat pentru executarea Tranzacțiilor cu Cardul. La ordinul Clientului, titular de cont, se debitează Contul acestuia cu suma reprezentând valoarea Tranzacției, aceasta fiind transferată către APGP.
  e) Cod Tranzacție – parola numerică sau alfanumerică generată în urma unei Tranzacții care permite achiziționare de produse din secțiunea Magazin (www.shop.apgp.ro) de pe website-ul APGP (www.apgp.ro).
  f) Parte – APGP sau Clientul.
  g) Tranzacție – reprezintă Tranzacție prin numerar, Tranzacție prin Mandat Postal și Tranzacție On Line cu Cardul.
  h) Tranzacție prin numerar – reprezintă colectarea sumei în numerar de la Client, prin intermediul Poștei Române sau a unei companii care asigură servicii de curierat și colectare prin ramburs a sumelor de bani și remiterea acestor sume de bani în contul APGP, pentru achizițiile efectuate de către Client de pe website-ul APGP, secțiunea Magazin (www.shop.apgp.ro), sau după caz, colectarea sumelor în numerar, prin intermediul Poștei Române a sumelor de bani donate de către Client, pentru APGP, în cadrul campaniilor de donații organizate de acesta.
  i) Tranzacție prin Mandat Poștal – reprezintă trimiteri înregistrate, prin care subunităţile poştale remit la destinaţie sumele de bani în lei încredinţate de expeditori. Plăţile se efectuează în numerar (lei) sau în cont bancar.
  j) Tranzacție On Line cu Cardul – reprezintă colectarea de la Client, prin intermediul secțiunii Magazin (www.shop.apgp.ro/) de pe website-ul APGP (www.apgp.ro) a unei plăți efectuate de către Client prin intermediul Cardului, a cărei executare se bazează pe infrastructura unei scheme de plată al unei instituții de plată (bancă).
 2. EXECUTAREA TRANZACȚIILOR
  a) O Tranzacție este considerată autorizată dacă Clientul şi-a exprimat consimţământul pentru executarea acesteia. Prin solicitarea către Client de a efectua o Tranzacție sau prin bifarea căsuței Condiții Generale de Afaceri privind furnizarea de către APGP a serviciilor online de achziție, Clientul își exprimă consimțământul pentru efectuarea Tranzacției.
  b) În cadrul Tranzacțiilor suma transferată constă în suma netă transferată de Client, plus – dacă este cazul – a comisionului perceput de instituția de plată pentru procesarea Tranzacției. Suma transferată nu poate depăși valoarea de 5.000 (cinci mii) lei per zi/per Client.
 3. CONDIȚII GENERALE
  a) Tranzacțiile efectuate de APGP, constau în Tranzacții solicitate de Clienti, către APGP, conform normelor şi procedurilor interne și tehnice ale APGP. Tranzacțiile au la bază prevederile legislaţiei interne, UE și internaționale.
  b) APGP, precum și partenerii acesteia, prin intermediul cărora se realizează încasarea sumelor de bani, în vederea respectării legislației cu privire la prevenirea și combaterea spalării banilor și cunoastere a clientelei, îşi rezervă dreptul de a solicita şi obţine de la Clienti informaţiile/documentele considerate necesare în vederea efectuării Tranzacțiilor.
  c) Clientul răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor furnizate în vederea realizării Tranzacției.
 4. d) În cazul modificării Condiţiilor Generale de Afaceri, APGP se obligă să le prezinte Clientului spre informare, pe website-ul www.apgp.ro . APGP îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Condiţiile Generale de Afaceri oricând va considera oportun.
 5. e) Persoanele fizice sau juridice devin clienţi ai APGP în momentul efectuării unor Tranzacții, calitate în care li se opun prevederile Condiţiilor Generale de Afaceri.
 6. f) Evidenţa Clientilor se face prin organizarea bazei de date proprii a APGP. La efectuarea Tranzacțiilor, Clientul este introdus în baza de date a APGP, în scopul păstrării evidențelor financiar contabile, precum ți în scop de marketing și comercial, în eventualitatea unor viitoare Tranzacții efectuate de Client.
 7. g) Procesarea datelor se realizează cronologic, formarea bazei de date este un proces continuu, în care vor fi stocate informaţiile particulare, care pot cuprinde și date cu caracter personal ale fiecărui Client (nume, prenume, serie și număr document de identitate, județ, localitate, adrsea de domiciliu, adresa de email, număr de telefon, suma platită), conform cerințelor legale.
 8. CONFIDENŢIALITATEA
  a) Relaţiile între APGP și Clienți au la bază încrederea reciprocă şi respectarea confidentialităţii informaţiilor.
  b) Datele de identificare ale Clienţilor APGP, precum şi Tranzacțiile efectuate constituie secrete profesionale, dezvăluirea acestora efectuându-se numai în cadrul unor proceduri judiciare sau la solicitarea persoanelor autorizate de lege.
  c) Informaţiile se furnizează numai Clienţilor APGP, dacă solicitantul îşi demonstrează interesul legitim pentru acestea şi în cazul în care acesta figurează în desfăşurătorul zilnic al Tranzacțiilor.
  d) Informaţia constă în date financiare ale Tranzacției şi comentarii generale referitoare la datele Clientului.
  e) Clientul autorizează APGP să transfere şi să comunice orice fel de informaţii referitoare la Client către partenerii contractuali aflați pe întregul circuit al sumei, pentru folosire confidenţială, în legatură cu prestarea oricărui serviciu Clientului.
  f) APGP va depune toate diligenţele necesare pentru menţinerea confidenţialităţii asupra informaţiilor obţinute unul despre celălalt în derularea relațiilor contractuale, cu respectarea, totuşi, a prevederilor oricărei legi sau ordin al unei autorităţi competente care permit/solicită dezvăluiri.
  g) Clauza confidenţialităţii nu se va aplica dacă:
  i. Informaţia este cerută de o autoritate/instituție competentă.
  ii. Informația este dezvăluită către consultanții, auditorii, subcontractanții și afiliații APGP.
  iii. Clientul autorizează expres și în scris APGP să dezvăluie informaţiile.
  iv. În orice altă situaţie prevăzută de lege.
 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  a) În situatia în care printre informațiile furnizate se află și date cu caracter personal, APGP are obligația de a păstra confidențialitatea acestor date, să le prelucreze în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și să nu le utilizeze în scop de marketing direct.
  b) Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Politica APGP privind confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal, document existent pe website-ul APGP, secțiunea www.apgp.ro/privacy-policy.php.
  c) APGP asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate în cadrul proceselor care implică prelucrarea a datelor cu caracter personal, modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către APGP sunt aduse la cunoștința clienților persoane fizice, prin Nota de Informare privind datele cu caracter personal pe care APGP le poate deține sau prelucra.
  d) Persoanele vizate care doresc să inițieze o reclamație cu privire la modul în care APGP utilizează datele cu caracter personal, pot transmite un e-mail cu detaliile reclamației la adresa de e-mail : protectia.datelor@apgp.ro. APGP va răspunde solicitărilor acestora fără întârzieri nejustificate, în principiu, în termen de 30 zile de la primirea solicitării. Persoanei care efectuează solicitarea i se pot cere informații suplimentare de către APGP, pentru a-i confirma identitatea.
  e) De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. Pentru informații suplimentare despre drepturile persoanelor vizate și modul de a transmite o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, persoanele vizate pot consulta website-ul Autorității : http://www.dataprotection.ro .
 10. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
  6.1 RĂSPUNDERE APGP
  APGP răspunde pentru:
  a) Respectarea instrucţiunilor primite de la Client.
  b) Informarea prealabilă a Clientului, privind caracteristicile produselor, conform prevederilor legislației în vigoare.
  c) Respectarea termenului de operare a unei Tranzactii, din momentul primirii ordinului de plată de la Client, în conformitate cu prevederile legale.
  d) Depunerea, la cererea Clientului, de eforturi imediate, indiferent de răspunderea sa, pentru a identifica şi a urmări Tranzacația, notificându-l pe Client cu privire la rezultate, în cazul unei Tranzacții neexecutate sau incorect executate. Costurile acestor investigații vor fi suportate de către APGP, dacă se dovedește culpa acestuia și vor fi suportate de către Client dacă vina este exclusiv a acestuia.
  e) Utilizarea adecvată a tehnicilor şi instrumentelor de operare pentru bună executare a Tranzacției.
  f) Repararea prejudiciilor aduse Clienților din culpa angajaţilor săi.
  APGP nu va răspunde pentru :
  a) Daunele suferite de Client, ca urmare a imposibilităţii identificării acestuia sau a imposibilităţii prezentării unui document de plată valabil.
  b) Efectele Tranzacțiilor dispuse de Clientul sumei pentru care acesta şi-a modificat instrucţiunea, ulterior dispoziţiei iniţiale care a stat la baza Tranzacției.
  c) Consecinţele survenite ca urmare a necomunicării în timp şi/sau comunicării defectuase a datelor furnizate către APGP.
  d) Întârzieri în decontări datorate circuitului bancar, de către băncile cu care APGP are relaţii contractuale.
  e) Consecinţele generate ca urmare a situaţiilor de fortă majoră și cazului fortuit.
  f) Efectele produse de întelegerile de orice fel între Clienti, în care APGP nu este parte.
  g) Nerespectarea de către partenerii bancari şi/sau instituţii de plată a prevederilor stipulate în contractele încheiate cu aceştia.
  h) Validitatea banilor.
  i) Corectitudinea datelor comunicate de către Client la momentul inițierii unui transfer, respectiv : nume, prenume, serie și număr document de identitate, județ, localitate, adrsea de domiciliu, adresa de email, număr de telefon, suma platită și alte infromații necesare, dacă acestea sunt solicitate de APGP.
  j) Furnizarea de către Clienți unor terți a informațiilor legate de Elementele de Securitate, Codul PIN, Codul PIN Trazacție și alte informații, APGP neavând nicio răspundere cu privire la fraudele și alte fapte penale săvârșite ca urmare a acestor dezvăluiri, precum și în privința prejudiciilor suferite de Clienți.
  k) Fapte penale săvârșite de terți, cum ar fi, de exemplu: inșelătorie, fals, uz de fals, infracțiuni informatice, ale căror victime pot fi Clienții.
  6.2 RĂSPUNDERE CLIENT
  Clientul răspunde pentru:
  a) Nerespectarea prevederilor din Condiţiile Generale de Afaceri.
  b) Exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate în vederea efectuării efectuării Tranzacțiilor sau a înţelegerilor de orice fel încheiate între APGP și Client.
  c) Nesesizarea, în termen de maximum 24 ore de la data efectuării Tranzacției, în legatură cu înregistrări eronate.
  d) Păstrarea confidențialității și furnizarea către terți a unor informații privind: Elementele de Securitate, Codul PIN, Codul PIN Trazacție, precum și alte informații privind efectuarea Tranzacțiilor.
  e) Clientul este responsabil pentru păstrarea Chitanței.
  f) Prejudiciile cauzate de terți, prin utilizarea website-ului APGP, cu privire la informații referitoare la efectuarea Tranzacțiilor.
 11. CONDIȚII DE EFECTUARE A TRANZACȚIILOR
  a) Plata achiziționării produselor comercializate de APGP poate fi efectuată prin următoarele metode:
  i. în numerar, prin intermediul mandatelor poștale
  ii. in avans, prin transfer bancar (în cazul Clienților Persoanbe Juridice), în secțiunea Magazin (www.shop.apgp.ro/) de pe website-ul APGP (www.apgp.ro)
  b) În cazul în care Clientul optează pentru plata prin mandat poștal, în vederea efectuării unei Tranzacții, se parcurg următorii pași : Clientul completează datele solicitate în cadrul formularului de mandat poștal în secțiunea Expeditor și Destinatar, respectiv : (1) în cazul Expeditorului : nume, prenume, adresa de domiciliu,
 12. cod numeric personal, număr de telefon, cod poștal, localitate, suma în cifre; (2) în cazul Destinatarului (APGP): denumire societate, cod unic de înregistrare, adresa, cont bancar, banca, nume expeditor, localiate. c) În cazul în care Clientul optează pentru achiziționarea produselor de pe website-ul APGP, secțiunea Magazin (www.shop.apgp.ro/), în vederea efectuării unei Tranzacții, se parcurg următorii pași :
 13. i. Clientul completează datele solicitate în cadrul formularului de comanda/coș de cumpărături și bifează casuțele existente în această secțiune, respectiv : metoda de transport, metoda de plată – Ramburs curier (se achita la predarea coletului) și completează informațiile solicitate în secțiunea Formular de comandă, în funcție de calitatea Clientului, respectiv : (1) dacă Clientul este Persoană Fizică, acesta completează următoarele date : nume, prenume, adresa de email, telefon, serie și număr document de identitate, județ, localitate, adresă; (2) dacă Clientul este Persoană Juridică, acesta completează următoarele date : denumire firmă, cod de înregistrare fiscală (CIF), număr de înregistrare la Registrul Comerțului, nume bancă, cont IBAN, număr de telefon, adresa de email, județ, localitate, adresă.
 14. ii. Clientul bifează că este de acord si a luat la cunoțtință de Condițiile Generale de Afaceri ale website-ului APGP.
 15. d) Este exclusiv responsabilitatea și dreptul Clientului de a alege metoda de plată și suma ce trebuie plătită.
 16. e) Achitarea plății se realizează printr-una din metodele de plată aleasă de Client.
 17. f) Clientul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul/cardul bancar utilizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea Tranzacției.
 18. g) Dacă în timpul procesării Tranzacției se produce o eroare, următoarele cauze și soluții se aplică, după cum urmează :
 19.  În cazul în care apărut o eroare temporară în timpul procesării plății cauzată de conexiunea de internet, Tranzacția nu se poate efectua.
 20.  În cazul în care datele de autorizare furnizate de Client sunt invalide sau incomplete, suma aferentă Tranzacții nu a fost retrasă din contul bancar și Tranzacția nu se poate efectua. Pentru a efectua Tranzacția, Clientul trebuie să furnizeze datele valide și complete.
 21.  În cazul în care cardul Clientului nu conține suficiente resurse financiare în contul bancar pentru a efectua Tranzacția, suma acestei operațiuni nu a fost retrasă din contul acesteia. Pentru a a efectua Tranzacția, Clientul va alimenta cu suma necesară contul cardului și va repeta operațiunea de achitare sau va încerca finalizarea plății cu un card cu suficiente resurse financiare.
 22. h) Este responsabilitatea exclusivă a Clientului de a se asigura că deține suficiente fonduri pentru a achita nota de plată scadentă. Dacă Terminalul nu este funcțional în vederea efectuării Tranzacției, Clientul este în continuare responsabil pentru efectuarea plăților la timp în conformitate cu termenii prevăzuți de legislația în vigoare.
 23. i) Debitarea și transferul plăților înseamnă mișcarea surselor financiare transferate de la Client în conturile de destinație APGP. Debitarea și transferul plăților se efectuează doar în baza confirmării electronice a APGP despre încasarea plății, sau după caz a confirmării prin email transmis de Client către AGP la adresa contact@apgp.ro sau completarea formularului de contact din secținea Contact de pe website-ul APGP (www.apgp.ro/contact.php).
 24. j) Debitarea și transferarea plăților la destinație are loc zilnic, după cum urmează :
 25.  Plățile achitate de Client până la ora 23.59, se debitează și transferă în conturile APGP, a doua zi, de la ora 14.30.
 26.  În cazul zilelor de sărbătoare și zilelor nelucrătoare, plățile se debitează și transferă în zilele lucrătoare imediat următoare.
 27. k) Respectarea termenilor de achitare/stingere a obligațiilor este responsabilitatea exclusivă a Clientului (subiectului obligației).
 28. l) Clientul este de acord să nu interfațeze cu serverele sau rețelele ce au legătură cu serviciile APGP sau să nu încalce nicio procedură, politică sau regulament ce au legătură cu APGP, inclusiv să nu:
 29.  Pretindă că este altă persoană în timp ce folosește Serviciul Magazinul de pe website-ul APGP.
 30.  Folosească serviciul Magazin disponibil pe website-ul APGP, în scopuri ilegale.
 31.  Revândă sau exporte produsele achziționate de la APGP.
 32. m) Pentru a utiliza Serviciul APGP, Clientului i se poate solicita să furnizeze anumite informații cum ar fi: sume, informații Client, număr de telefon etc, ca parte a procesului de procesare a plății. În cazul necesității introducerii unor date necesare procesării plății, responsabilitatea corectitudinii informațiilor introduse (etc) aparține în totalitate Clientului.
 33. n) Clientului nu îi este recomandat să transmită datele contului său bancar/cardului bancar, informațiile de autentificare și codurile generate prin efectuarea unei Tranzacții. Orice asemenea transmitere este responsabilitatea exclusivă a Clientului pentru care își asumă toate consecințele asociate.
 34. DREPTUL DE AUTOR AL SOCIETĂȚII EDITURA ARTIȘTI CARE PICTEAZĂ CU GURA ȘI PICIORUL S.R.L. ASUPRA INFORMAȚIILOR PUBLICATE PE WEBSITE
  Întregul conținut al website-ului www.apgp.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea societății EDITURA ARTIȘTI CARE PICTEAZĂ CU GURA ȘI PICIORUL S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr.8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul societății a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.apgp.ro numai în limitele meționate în prezentul document. Pentru raportarea încălcării legii drepturilor de autor, vă rugam să ne contactați la adresa contact@apgp.ro
 35. PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE PE SITE-UL www.apgp.ro. ȘI POLITICA DE PREȚURI
  EDITURA ARTIȘTI CARE PICTEAZĂ CU GURA ȘI PICIORUL S.R.L. (denumită APGP) își rezervă dreptul de a își selecta clienții. Produsele comercializate prin intermediul website-ului sunt însotițe în momentul livrării de factură fiscală, conform legislației în vigoare.
  APGP nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit,îin ceea ce privește funcționarea acestui website, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe website, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui website și achiziționarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc.
 36. PROMOTII ȘI CONCURSURI
  APGP stabilește regulile promoțiilor pe care le organizează. Aceste reguli sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul website-ului propriu. De aceste promoții beneficiază doar comenzile care respectă întocmai regulile afișate pe website. De asemenea promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către societate în perioada de timp specificată în acest sens pe website și în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil. Nu garantăm disponibilitatea produselor pentru promoție și o putem intrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.
 37. POLITICA DE RETUR
  APGP nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul online. Imaginile prezentate pe site pot fi ușor diferite de produsele fizice (culoare, aspect etc.). APGP își asumă dreptul de a nu onora anumite comenzi în cazul în care respectivele produse nu mai fac parte din oferta curentă. În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în baza noastră de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, societatra își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.
  Returnarea respectivelor produse se va face în termen de maximum 14 zile prin curierat sau Poșta Română. În cazul în care în urma verificării se dovedește că produsele nu respectă cerințele menționate de către client în formularul de comandă, produsele se înlocuiesc. În cazul returului, APGP se angajează să restituie întreaga sumă în termenul legal de maxim 30 de zile, mai puțin costul de transport.
 38. COMENTARIILE UTILIZATORILOR PE WEBSITE-UL WWW.APGP.RO
  Utilizatorii care accesează website-ul APGP pot posta comentarii la adresa produselor oferite, în acest sens fiind necesar să se selecteze produsul, apoi să se acceseze meniul „Comentarii Clienti” poziționat sub imaginea fiecărui produs.
 39. CALITATEA SERVICIILOR DE HOSTING, LINK-URILE CATRE ALTE SITE-URI, ERORI DE FUNCTIONARE
  Website-ul www.apgp.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. APGP nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe website, indiferent de motivele apariției acestora, incluzând modificări ale website-ului, setări sau actualizări ale scripturilor programate. APGP nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea website-ului.
  APGP nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura website-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul APGP. Pentru respectivele website-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii acestora.
 40. ABONAREA ȘI DEZABONAREA LA NEWSLETTER
  Abonarea și dezabonarea la newsletterul website-ului APGP este gratuită și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare :
 41.  mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteti dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecarui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic țn ceea ce privește comunicarea comercială, așa cum aceast este stipulată de legislația autohtonă și internațională.
 42.  utilizarea newsletter-ului se realizează în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului, precum se autorizează și folosirea website-ului, în condțtiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidentialitate detaliată în secțiunea Politica de Confidentialitate și Proctecția Datelor. APGP deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului trimis către abonați, în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe website, în concordanță cu prevederile acestui document.
 43. Abonații newsletter-ului APGP pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conîinutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului APGP mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, APGP nu poate fi făcută răspunzatoare sub nicio formă de acțiunile abonaților săi.
 44. PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Toate datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite de către APGP exclusiv în scopul declarat al acestui website : magazin online. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a transmite către clienți/utilizatori confirmarea comenzilor sau a unor eventuale promoții. APGP, operator al website-ului www.apgp.ro, nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților săi. În conformitate cu Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelorfizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privindlibera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) și Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, APGP are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către clienti, un membru al familiei acestora, ori o altă persoană.
  Scopul colectării datelor este livrarea și facturarea produselor sau serviciilor comercializate de APGP.
  Refuzul furnizării acestor date cu caracter personal determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de catre Operator (APGP) și nu sunt comunicate niciunui alt destinatar. Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelorfizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), clientul beneficiază de o serie de drepturi, precum : (i) dreptul de acces, (ii) dreptul de intervenție asupra datelor, (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, (iv) dreptul de a se adresa justitiei, (v) dreptul de a fi “uitat”, (vi) dreptul de se opune prelucrării datelor personale, (vii) dreptul de a solicita pe cale oficiala ștergerea datelor cu caracter personal.
  Clientii pot comunica informațiile corecte la adresa de email contact@apgp.ro în cazul în care anumite date personale sunt incorecte. APGP se obligă ca datele personale să nu fie transferate către terți, cu excepția Operatorului de marketing direct.
  Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților cu rol de verificare al tranzacțiilor comerciale sau altor autoritati în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legislația în vigoare.
  Având în vedere modul prin care datele cu caracter personal stocate în sistemele interne ale APGP sunt transmise pe cale electronică, APGP nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare.
  La sesizarea utilizatorilor, APGP va iniția toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să investigheze acest tip de infractiune informatică.
  Informațiile furnizate către APGP sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (de exemplu : efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului APGP, etc), conform legislației în vigoare. APGP nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului/clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și credențialelor de acces ale acestuia. Orice accesare a bazei de date cu informații cu caracter personal ale utilizatorilor APGP, inclusiv orice tentativă de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces.
  Aceste fișiere vor face posibilă identificarea de către APGP a persoanelor care au accesat date cu caracter personal făra a avea acest drept și fără un motiv legitim, în vederea sesizării autorităților. Orice încercare de a accesa datele personale ale utilizatorilor, de modificare a conținutul website-ului APGP, sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza website-ul APGP, va fi considerată tentativă de fraudare a website-ului și va declanșa inițierea formalităților legale împotriva persoanei/persoanelor care au inițiat o astfel de acțiune.
 45. RECLAMAŢII, DISPUTE ŞI LITIGII
  a) Relaţiile dintre APGP şi Client sunt guvernate de legislaţia română.
  b) Prin urmare, orice petiție, plângere, contestație pe marginea achitării plăților se va expedia către APGP.
  c) Pentru sesizări și reclamații, vă rugăm să va adresați prin următoarele canale de comunicare aparținând APGP:
   Adresa (punct de lucru) : Bucureşti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 22, etaj 3, apartament 304, cod postal 014143
   E-mail: contact@apgp.ro
   Telefon : 031 425 0831; 031 485 0832
  d) În cazul solicitărilor expediate în scris, echipa de suport a APGP va depune tot efortul pentru a oferi răspunsuri în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care nu primiți un răspuns în acest termen, vă rugăm să reveniți cu un mesaj repetat dacă chestiunea Dumneavoastră nu suferă amânare, iar echipa noastră va reprioritiza cererea Dumneavoastră.
  e) Disputele dintre părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă. Când acest lucru nu este posibil, competente pentru soluţionarea acestor litigii sunt instanţele judecătoreşti, în funcţie de dispoziţiile legale în vigoare.
  i) În cazul nerespectării legislaţiei în vigoare în domeniu şi/sau a prezentelor Condiţii Generale de Afaceri, Clienţii, persoanele fizice pot sesiza APGP direct sau prin Agent și/ sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Clientilor.
  a) În cazul în care APGP nu a răspuns solicitarii Clientului în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, acesta se poate adresa instituțiilor abilitate.
  b) APGPl poate fi acţionată în justiţie, din punct de vedere teritorial, numai la instanţa judecătorească de la sediul social.
  c) Contractele încheiate de Client cu terţe persoane nu sunt opozabile APGP, chiar dacă aceasta a avut cunoştinţa de încheierea acestora, APGP nefiind parte în aceste contracte.
  d) APGP are dreptul de a opune Clientului prevederile legislaţiei interne în materie, regulile şi uzanţele internaţionale precum şi propriile sale norme şi proceduri de lucru, în orice dispute decurgând din aplicarea acestora, chiar dacă Clientul invocă pierderi sau daune rezultate din aplicarea lor.
Cosul tau